PROFIL KARIÉRA Z TLAČE
EUROPALACE Žilina BAJZOVA Žilina BERNOLÁKOVA Žilina KOMENSKÉHO Žilina
KIKA Žilina
POĽNÁ Žilina EUROPARK Žilina EUROPARK Košice Palác TRNITÁ Brno
POĽNÁ EUROPALACE

Obchodný dom Kika Žilina

Navrhovaný OD KIKA, ktorý bude je súčasťou reťazca KIKA, predstavuje plnosortimentný obchodný dom s nábytkom a širokým sortimentom súvisiaceho doplnkového tovaru v rámci potrieb bytovej kultúry. Predstavuje Zariadenie vyššej občianskej vybavenosti, ktoré predstavuje autonómnu plnohodnotnú komplexnú prevádzku s príslušným technickým a sociálno-hygienickým zázemím. Predmetná stavba z funkčného hľadiska predstavuje obchodné monofunkčné zariadenie s funkciou predaja priemyselného a spotrebného tovaru. Riešená je v troch nadzemných podlažiach a jednom podzemnom podlaží tak, že suterén (1.P.P.) tvorí garáž (122 stojísk), prízemie (1.N.P.) v úrovni parteru slúži predaju a doplnkovým servisno-prevádzkovým funkciám (skladovanie, administrativa, soc.-hygienické vybavenie,..), 1.poschodie (2.N.P.) slúži výhradne predaju a 2.poschodie (3.N.P.) vytvára skladové (skladová technológia bude tradičná regálová bez mechanizácie a automatizácie), administratívne, technické a sociálno-hygienické zázemie. Prevádzka obchodného domu je dôsledne segregovaná tak, že návštevnícky vstup je zo strany ul.Vysokoškolákov a obslužno-zásobovací vstup je zo strany Obchodnej ulice. V predpoli budovy je pakovisko pre návštevníkov. Návštevnícky vstup do OD KIKA je bezbariérový z chodníka pred budovou, kde budú aj 4 parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (ďalšie štyri budú v garáži).

KIKA ŽILINA (PDF)

Copyright: SSiM, Webdesign: De©us